ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อ คมกริช  จุรีมาศ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ที่อยู่

การศึกษา
– ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัน ศรีราชา
– ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัน ศรีราชา
– ระดับปวช.วิทยาลัยพณิชการพระนคร

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน
หลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลาฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ
เวียดนาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7 วัน (6-12 มิ.ย. 50)