ต้อนรับ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ นำเสนอโครงการเพิ่มพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด 101 “ROI ET TOWER”