ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนปัทมานนท์ ซอย 5 แยก 8

Published by Webmaster on