ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 129 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา

– ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

– ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

– ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy MAGADH UNIVERSITY INDIA

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

– รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

– ประธานกรรมการบริษัทชิตทรงสวัสดิ์ ออโต เซลล์ จำกัด

– ประธานกรรมการบริษัท วี อาร์ พี ออโตเซลล์ เซอร์วิส จำกัด

– ประธานกรรมการบริษัท เพนต้า พี ออโตเซลล์ จำกัด

– ประธานกรรมการศาลเจ้า บุงถ่าวกง-ม่า ร้อยเอ็ด ชุดที่65

– ประธานกรรมการมูลนิธิ บุงถ่าวกง-ม่า รุ่นที่4

– กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

– ที่ปรึกษา ประธานหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลที่ได้รับ

– ลูกที่มีความกตัญญู กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ 2552

การอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลาฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ
เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น 4 วิทยาลัยการปกครอง 3 สัปดาห์ ประกาศนียบัตร
ดูงาน กัมพูชา (นครวัด) 4 วัน (25-28 ก.พ. 48) ฟิลิปปินส์ (มะนิลา) 3 วัน (14-16 มิ.ย. 48)
จีน (ฮ่องกง/ปักกิ่ง) 4 วัน (24-27 ธ.ค. 48) /5 วัน (17-21 ม.ค. 50) /4 วัน (9-12 ส.ค. 50)
/5 วัน (18-22 มี.ค. 51)
สิงคโปร์ 3 วัน (27-29 ก.ย. 49) /3 วัน (5-7 ต.ค. 50)
สหรัฐอเมริกา 6 วัน (12-17 มิ.ย. 49)
ญี่ปุ่น (โอซาก้า) 5 วัน (9-13 พ.ย. 49)
สวิสฯ, ฝรั่งเศส, อิตาลี 7 วัน (8-14 เม.ย. 50)
อบรมหลักสูตรการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (และดูงานอิตาลี–สวิสฯ-ฝรั่งเศส) สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 8 วัน (16-24 ส.ค. 51)
อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 3 กรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น 4 วัน (14-17 ธ.ค. 51)
ดูงาน สหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9 วัน (20-28 ก.พ. 52)
ญี่ปุ่น 9 วัน (10-18 ต.ค.52)
ตุรกีและอียิปต์ 8 วัน (17-24 ธ.ค.52)
อินเดีย 8 วัน (20-27 ม.ค.53)
เกาหลีใต้ 6 วัน (22-27 ธ.ค.53)
สิงคโปร์ 4 วัน (15-18 เม.ย.54)
รัสเซีย 7 วัน (20-26 พ.ค.54)