ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อ ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 57/1 ซอย 3 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 0-4351-1358 หรือ 0-4351-1222 ต่อ 102 มือถือ 08-1661-7744
E-mail : nuchakornm@hotmail.com

การศึกษา – ระดับประถมศึกษา (ป.7) โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ปีที่จบ 2516

– ระดับมัธยมศึกษา (มศ.5) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ปีที่จบ 2521

– ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ 2526

– ระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ 2540

– ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ปี2555

– ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2561

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น 1 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2541

ประวัติการทำงาน – สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 สมัย

– ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

– เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ฝ่ายการศึกษา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2546

– อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

– อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2545-2552

– กรรมการสภาการศึกษา (ตัวแทนองคกร์ปกครองส่วนท้องถิ่น) 2 สมัย (สมัยที่ 1 พ.ศ. 2546 – 2550, สมัยที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2554)
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งด้านการบริหารและด้านสังคม

– รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ฝ่ายการศึกษา) สมัยที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

– ประธานกรรมการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด
– คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา
– คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
– คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา)
– คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา
– คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนสู่สากล
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
– คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนองคกร์ปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

– ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ค ฮังการี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

– ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฮ่องกง