คำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ 127/2563 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Pra-Asphaltic Concrete wearing course ถนนสายหลักเทวาภิบาล(แจ้งสนิท)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์(e-bidding)

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on