ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถิติการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย

ข้อมูลสถิติการอนุญาตก่อสร้าง

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานเทศกิจ

ข้อมูลสถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม