ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอนจำนวน1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ จำนวน 1 ชุด
กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน จำนวน 1 ชุด
คำร้องขออนุญาตรื้อถอน ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร

สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่า โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ จำนวน 1 ชุด
ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

ใบอนุญาติก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร (อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน จำนวน 1 ชุด
สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง