ขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

เอกสารประกอบด้วย

สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนดตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อส่วน จำนวน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ) จำนวน 1ชุด
สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)
จำนวน 1 ชุด
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่ จำนวน1 ชุด
รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน 1 ชุด
แบบแปลงพิมพ์เขียวจำนวนห้าชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ชุด รายละเอียดในแบบแปลนตามข้อแนะนำการใช้เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ท้ายเอกสาร
คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง