การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อผส. โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566

Published by ratree on

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อผส. โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.มิตรธีรา วิสูตรานุกูล รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมี นางปิยพร ศรีพนมเขต และนางรุ่งฤดี จันทร์ธุเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมสระสิม 2 (ชั้น 2) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด