การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันของผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564

Published by Webmaster on