ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

Published by Webmaster on