การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ

Published by Webmaster on

การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ