การประชุมหารือเรื่อง ”การออกแบบพุทธมณฑลร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมหารือเรื่อง ”การออกแบบพุทธมณฑลร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายนิติกร ทองกุล สถาปนิกชำนาญการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนกรมศิลปากร ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร