การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปี 2563 และมีส่วนงานต่างๆชี้แจงการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลและกล่องยาสามัญประจำบ้านมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์สาธารณสุข1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด