การประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดังนี้1.การลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุมเพลินจิต ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด