การบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ

Published by Webmaster on