ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Published by Webmaster on