การชำระภาษี ประจำปี 2562

Published by Webmaster on

ฝ่ายพัฒนารายได้ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้ายภายใน เดือน มีนาคม 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน เมษายน 2562

สามารถติดต่อได้ที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม
โทรศัพท์: 043 411 222 ต่อ 207, 208
มือถือ : 061 024 664 4
โทรสาร: 043 514 173
E-mail: revenue.d@hotmail.com revenue.d101@gmail.com