กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่กำกับดูแล และบริหารงานในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น ประสานการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
– งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
– จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อหรืออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
– ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
– งานรับเรื่องร้องทุกข์ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาและงานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

2.1 งานแผนงานสาธารณสุข ดำเนินงานเกี่ยวกับ
– การวางแผนด้านสาธารณสุข
– การจัดทำแผนตามโครงการงานด้านสาธารณสุข ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
– รวบรวมผลการปฏิบัติสาธารณสุขของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร
– การประเมินผลนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
– และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2 งานเผยแพร่และฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับ
– การวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
– วางแผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
– การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
– ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผล
– งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.3 งานรักษาความสะอาด ดำเนินการเกี่ยวกับ
– การกวาดล้างทำความสะอาด
– การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนถ่ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาล การลดปริมาณมูลฝอย
– การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย
– การพัฒนาและปฏิรูปมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

3.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับ
-การให้บริการรักษาพยาบาล
-การวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
-การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผล การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานสัตวแพทย์ ดำเนินการเกี่ยวกับ
– การควบคุมและรับผิดชอบการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
– การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคที่เกิดจากสัตว์
– การเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
– การป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายหรือ เหตุรำคาญจากสัตว์
– การรายงานข้อมูลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.3 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– การป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
– การส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
– การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.4 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
– งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัวสาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ สุขภาพจิต
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ ดังนี้

4.1 งานสุขาภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
– การส่งเสริมพัฒนาการสุขาภิบาล
– การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร สถานที่แต่งผม-เสริมสวย
– การสุขาภิบาลตลาดสด
– การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
– การควบคุม ป้องกัน การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ การจัดสุขาภิบาลอาคาร การอาชีวอนามัย สุสานและฌาปนสถาน – การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
– การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และอื่นๆ
– การป้องกันและระงับเหตุรำคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ และเหตุรำคาญอันเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน ฯลฯ
-งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย