กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุขและฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานธุรการ

1.งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

 1. งานสารบรรณ
 2. งานประชาสัมพันธ์
 3. งานตรวจสอบ และจัดระบบงานด้านการเงินและบัญชี
 4. งานแผนงาน และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
 5. งานจัดเตรียมการประชุม และรายงานการประชุม
 6. งานจัดทำฎีกา และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 7. งานควบคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
 8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 9. งานควบคุมพัสดุ และการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
 10. งานจัดทำงบประมาณประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง    ดังนี้

2.1  งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การกวาดล้างทำความสะอาด
 2. 2. การเก็บรวบรวมมูลฝอยการขนถ่ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาล การลดปริมาณ มูลฝอย
 3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย
 4. การพัฒนาและปฏิรูปมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
 5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)
 2. งานควบคุมและกำจัดปริมาณขยะมูลฝอย
 3. งานควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 4. งานควบคุมการรักษาความสะอาด
 5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3  งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแนวพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล
 2. จัดทำแผน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
 3. งานประสานแผนปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. 4. งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการส่งผลงานประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. งานส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  เผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.4  งานบำบัดน้ำเสีย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการบำบัดน้ำเสีย
 2. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  และควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล
 3. งานบำรุง  รักษาระบบระบายน้ำ
 4. งานควบคุมระบบระบายน้ำโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
 5. งานตรวจสอบการระบายน้ำของอาคาร  และสถานประกอบการต่างๆ ลงสู่ระบบระบายน้ำเสีย
 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ ดังนี้

3.1 งานป้องกันและควบคุมโรค    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
 2. การส่งเสริมภูมิคุมกันโรค การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
 3. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.2 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน  อนามัยแม่และเด็ก  วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน  โภชนาการ  สุขภาพจิต 
 2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานสัตวแพทย์   ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. การควบคุมและรับผิดชอบการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
 2. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคที่เกิดจากสัตว์
 3. การเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
 4. การป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายหรือ เหตุรำคาญจากสัตว์
 5. การรายงานข้อมูลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
 6. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                   

3.4 งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ และสารเสพติด ดำเนินการเกี่ยวกับ

 1. งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 2. งานวางแผนและควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
 3. งานป้องกันการติดยา และสารเสพติด
 4. งานควบคุมและเฝ้าระวังสารเสพติดในชุมชน
 5. งานประชาสัมพันธ์ หรือให้คำปรึกษา
 6. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ  ดังนี้

4.1 งานบริการทางการแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวางแผนการจัดบริการระดับปฐมภูมิ
 2. งานวางแผนการบริการบริการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทย
 3. งานวางแผนการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 4. งานจัดทำข้อมูล สถิติ  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ  การแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฉุกเฉิน
 5. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการบริการ
 6. งานสนับสนุนการปฐมพยาบาลนอกสถานที่
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4.2  งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ 1 )  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การให้บริการรักษาพยาบาล
 2. การวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาขอแพทย์
 3. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผล  การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล
 4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3  งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ 2)  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การให้บริการรักษาพยาบาล
 2. การวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
 3. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผล  การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล
 4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4  งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ 3)  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การให้บริการรักษาพยาบาล
 2. การวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
 3. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผล การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล  
 4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.5  งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานควบคุมตรวจสอบการซื้อยา จ่ายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ให้เกิดความปลอดภัยและเกิดผลดีต่อผู้ป่วยและผู้มารับบริการ
  2. งานควบคุมการรักษายา และเวชภัณฑ์ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และจัดทำบัญชีควบคุม สามารถรายงาน และตรวจสอบได้
  3. งานพัฒนาการบริการในองค์กรและการออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
  4. งานพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองโดยให้ความรู้การใช้ยาแผนไทย และสมุนไพรในชุมชนให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย
  5. งานส่งเสริมและพัฒนาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
  6. แนะนำและให้ความรู้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพอื่นๆให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการ และบุคลากรในองค์กร
  7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  4.6  งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

  1. งานการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ยาแผนไทย และสมุนไพรให้ปลอดภัย
  2. งานให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน
  3. การควบคุมตรวจสอบเก็บรักษาอุปกรณ์ในงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ได้มาตรฐาน
  4. การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
  5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.7  งานทันตสาธารณสุข  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

  1. งานวางแผนพัฒนางานทันตสาธารณสุข
  2. งานวางแผนจัดทำโครงการเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐและผู้บริหาร
  3. งานวางแผนพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือปฏิบัติงานให้พอเพียง
  4. งานวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจและเข้าถึงวิธีการ
  5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ  ดังนี้

  5.1  งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ 
  2. งานควบคุมการออกใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ 
  3. งานพัฒนาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนมูลฝอย 
  4. งานโครงการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักด้านสิ่งแวดล้อม
  5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  5.2  งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. งานสุขาภิบาลอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานประกอบการโรงแรม
  2. งานควบคุมการออกใบอนุญาตและพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสนับสนุนการจดทะเบียนพาณิชย์
  3. งานเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร  และตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
  4. งานโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร
  5. งานโครงการอาหารปลอดภัย
  6. สนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  7. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและก่อตั้งชมนม  อย.น้อยในโรงเรียน
  8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                     

  5.3  งานบริหารจัดการตลาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานสุขาภิบาลตลาดและจัดระเบียบตลาด
  2. งานจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในตลาด
  3. งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด  น่าซื้อ
  4. งานโครงการทำบุญตลาด
  5. งานคุ้มครองผู้บริโภคในตลาด
  6. งานเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในตลาด
  7. สนับสนุนเครือข่ายชมนมผู้ประกอบการตลาด
  8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  5.4  งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทการแต่งผมตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  2. ควบคุมการออกใบอนุญาตโรงงานประเภทที่ 2 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535
  3. งานอาชีวอนามัยและปลอดภัย
  4. งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
  5. งานโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
  6. สนับสนุนเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย
  7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย