กองสวัสดิการสังคม

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานธุรการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน และลูกจ้าง
 9. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน

2.1  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
 2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 3. งานจัดระเบียบชุมชน
 4. งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
 5. งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
 6. งานจัดทำแผนชุมชน
 7.   งานจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานส่งเสริมและสวัสดิการชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนแออัด/เสื่อมโทรม
 2. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม
 3. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
 4. งานอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย