กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานบริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น

1.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
 4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 6. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
 11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 12. งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานบริการและเผยแพร่งานวิชาการและข่าวสารของเทศบาล
 2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
 3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 4. งานศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการโดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ และเผยแพร่ทางด้านวิชาการ
 6. งานสารนิเทศ
 7. งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานบริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ตาม พ...ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540
 2. รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ
 3. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
 4. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยยึดถือกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ
 6. งานสารนิเทศ
 7. งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและประเมินผล 

2.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
 2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพึงพอใจของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
 5. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปีงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 6. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูป การในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 7. งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8. งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในเทศบาล
 9. งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
 10. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบาย ของทางราชการ
 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.2 งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
  2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
  3. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
  4. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  5. งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
  6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและประเมินผล 

  3.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บบันทึก  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  วิเคราะห์ข้อมูล
  2. งานการวางระบบ  พัฒนาระบบ  ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
  3. งานการศึกษา  วิเคราะห์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล
  4. งานบริการให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักรประมวลผลของหน่วยงาน
  5. งานบริการ GIS Careแก้ไขปัญหาไวรัสระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
  6. งานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ตกแต่งกราฟฟิก  เว็บไซต์เทศบาลฯ  ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.2 งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูล  เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล
  2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล ติดตาม และประสานข้อมูลเครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KPI) ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงผลงานวิจัย ตามภารกิจของเทศบาล
  3. งานประสาน รวบรวม  วิเคราะห์  การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
  4. งานประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  5. งานประสาน รวบรวม  และจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  6. งานประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  7. งานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
  8. งานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย