กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมการจัดเก็บและ  ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานแผนงานการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ แผนงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางระบบจราจร ฝ่ายช่างสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานธุรการ

1.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ พนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานจัดคำสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

2.1 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้หรือเปลี่ยน การใช้อาคาร
(2) งานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(3) งานด้านการวางผังและการระวังแนวเขตที่ดิน
(4) งานด้านอาคารประเภทควบคุมการใช้
(5) งานการตรวจบริเวณการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(6) งานการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำผังเมืองรวม
(2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
(9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
(10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมาย
(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
(6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
(7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
(8) งานวิเคราะห์วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
(9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
(10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด ทางด้านวิศวกรรม
(7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะและงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

3.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้ง อื่น ฯลฯ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6) งานให้คำปรึกษาและนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
(2) งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(3) งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
(7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
(2) งานประมาณการ
(3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
(3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5 งานวางระบบจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การออกแบบรูปการขนส่งประเภทต่าง ๆการออกแบบการจราจร เช่น การ
ขยาย การต่อเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนนการเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
(2) การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่ง
ทางบกและทางน้ำการควบคุมการจอดรถยนต์
(3) การเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้าง และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
(4) การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอ
แนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร อันได้แก่การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์
วิจัยการจราจรมาดำเนินการร่วมกัน อันจะเป็นการวางระบบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
(6) การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบ
คุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
(7) การซ่อมบำรุง รักษา จัดทำ และติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนนได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
(8) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)
(2) งานควบคุมและกำจัดปริมาณขยะมูลฝอย
(3) งานควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(4) งานควบคุมการรักษาความสะอาด
(5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) งานควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำ
(3) งานควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(4) งานควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบมลพิษในด้านอื่น ๆ
(5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานธุรการ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ พนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานจัดคำสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย