กองช่างสุขาภิบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย

1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหละกวิชาการสุขาภิบาล
 2. งานวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนา/แปรรูปมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์
 4. งานควบคุมการปฏิบัติงานรถแบคโฮและดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา  สิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 5. งานจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมรถที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายผู้บริหาร
 6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานรับน้ำเสียจากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย
 2. งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสถานประกอบการ มิให้ปล่อย
 3. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร
 4. งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
 5. งานบำรุง รักษาระบบระบายน้ำ
 6. งานควบคุมระบบระบายน้ำโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
 7. งานควบคุมการปฏิบัติงานรถดูดโคลน รถตักหน้า-ขุดหลัง และเครื่องมืออุปกรณ์การบำบัดน้ำเสีย หรือระบบระบายน้ำในชุมชน
 8. งานแก้ไขปัญหาและนับคำร้องเรียนปัญหาน้ำเสีย ปัญหาร่องระบายน้ำอุดตันและปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
 9. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง  รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย