กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง, ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินและฝ่ายจัดหาประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์ โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานธุรการ

1.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความ สะดวกด้านต่างๆ
 3. งานเกี่ยวกับการรวบรวม จัดเตรียมข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในสังกัดกองคลังเพื่อนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน
 4. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่
 5. ควบคุมวันลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง
 6. งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกองคลังทุกประเภท
 7. งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 8. งานเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ควบคุมงบประมาณ โอนงบประมาณของกองคลัง
 9. งานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ของพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญและพนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 10. งานจัดทำเอกสาร ตรวจสอบ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาล
 11. งานจัดทำเอกสาร ตรวจสอบ เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
 12. งานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ) ของสมาชิกในสังกัดเทศบาลฯ
 13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง

  2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  2. งานควบคุมและขจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  5. จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  6. จักทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  7. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  2.2  งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. จัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ
  2. สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
  3. จัดทำสถิติรายการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
  4. จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ
  5. จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
  6. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  7. ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  8. จัดรายงานรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
  9. จัดทำรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูล ทางด้านสถิติการคลัง
  10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  3. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้ และงานเร่งรัดรายได้

  3.1  งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
  2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
  3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
  4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
  5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.2  งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ                  จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
  3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
  4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีและผู้เสียภาษี
  6. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
  7. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายประจำทุกวัน
  8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  9. งานเก็บรักษาและนำเงินส่งประจำวัน
  10. งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
  11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
  12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีงานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  4.1  งานแผนที่ภาษี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  4. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ5)
  6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
  7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  4.2  งานทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
  2. งานสำรวจและตรวจข้อมูลภาคสนาม
  3. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ5)
  4. งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ
  5. การจัดทำรายงานประจำเดือน
  6. งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
  7. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินงานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี
  8. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
  9. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย5.

  5. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

  5.1  งานจัดหาพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  2. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ข้อมูลประกาศเผยแพร่ ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
  3. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  4. จัดทำรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจำหน่ายตามระเบียบฯ
  5. จัดทำงบทรัพย์สิน  และรายละเอียดงบทรัพย์สินประกอบงบการเงินประจำปี

  5.2 งานทะเบียนและควบคุมพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ออกหมายเลขครุภัณฑ์ทุกรายการ ที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการ
  2. รับผิดชอบการตรวจนับพัสดุประจำปี และรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ
  3. รวบรวมพัสดุชำรุด จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจำหน่ายตามระเบียบฯ
  4. จัดทำรายละเอียดสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ที่จัดซื้อประจำปี
  5. จัดทำงบทรัพย์สิน และรายละเอียดงบทรัพย์สิน ประกอบงบการเงินประจำปี
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. ฝ่ายจัดหาประโยชน์แลกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดหาประโยชน์ และงานทะเบียนพาณิชย์

  6.1  งานจัดหาประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  2. งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะงานจัดหาประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนรายได้
  3. งานเสนอพิจารณากำหนดหลัดเกณฑ์/เงื่อนไข/การเช่า/ใช้/บริการ/อัตรา
  4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของทรัพย์สินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  6.2  งานทะเบียนพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  2. งานให้คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์
  3. งานเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลจัดทำสาระบบของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจที่จดทะเบียนพาณิชย์
  4. งานศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการร้องขอ ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่มีผู้ร้องขอ

  5.  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย