กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานคลัง, ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานสารบรรณ
– งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
– งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
– งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
– งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
– งานจัดทำการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ของพนักงานครู และพนักงานเทศบาล
– งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
– งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
– งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน และ งานการเงินและบัญชี

2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
– งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
– งานจำหน่ายพัสดุ
– งานการซื้อและการจ้าง
– งานตรวจสอบการับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
– งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
– งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
– งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
– งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์

3.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
– งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
– งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
– งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
– งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
– งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
– งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
– งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
– งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
– งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
– งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
– งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
– งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
– งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
– งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
– งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
– งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย