กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง และกลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา  โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 8. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  และงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

2.1 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การปรับปรุงกรอบอัตรากำลังระหว่างปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 2. งานจัดทำฐานข้อมูลในหน่วยงาน การรายงานสถิติข้อมูล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 3. งานพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 4. งานปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 5. งานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 6. งานสรรหาบุคคล โดยการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
 7. งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ
 8. งานบรรจุแต่งตั้ง การโอน  การย้าย การรับโอน  การกลับเข้ารับราชการการลาออกจากราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 9. งานรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การปฏิบัติราชการแทน การช่วยปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 10. การจัดทำทะเบียนประวัติ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
 11. งานบริหารงานบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี
  2. งานการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ
  3. งานฝึกอบรม การประชุม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างฯ
  4. งานการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
  5. งานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
  6. งานขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
  7. งานจัดทำบัตรประจำตัว และบัตรแสดงตน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ
  8. งานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายอำนวยการ
  9. งานตรวจสอบ ควบคุมการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ
  10. งานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ดีเด่นประจำปี
  11. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานทรัพยากรทางการศึกษา และงานบุคลากรสนับสนุนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  3.1 งานทรัพยากรทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง)
  2. งานวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมดูแลงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. งานการกำหนดตำแหน่ง  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. งานการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแน่งภารโรง)
  5. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) และบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  6. งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณต่างๆ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
  7. งานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
  8. งานการดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนร้องทุกข์
  9. งานประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  10. ควบคุมดูแลการจัดทำหนังสือรับรองการรับราชการ ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
  11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  3.2  งานบุคลากรสนับสนุนการสอน

  1. งานการบริหารงานบุคคลของบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. งานการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมดูแลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. งานการกำหนดตำแหน่ง  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. งานการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแน่งภารโรง)
  5. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) และบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  6. งานทะเบียนระบบสารสนเทศบุคลกรแห่งชาติ LHR ด้านข้อมูลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) บุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  7. การขอใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าครูสอนภาษาต่างไปประเทศ
  8. การลาประเภทต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  9. การจัดทำหนังสือรับรองการรับราชการ ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสนับสนุนการสอน  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย