ทำเนียบเทศบาล


ทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

พระรักษ์รัฐกิจ
ขุนเสนาสัสดี
พระรักษ์รัฐกิจ
พระรักษ์รัฐกิจ
ขุนเสนาสัสดี
นายพูน เครือนาค
นายฉันท์ จันทชุม
ร.ต.อ.ถวิล ธนสีลังกูร
นายสนอง ดีสมบัติ
นายสนอง ดีสมบัติ
ขุนปราจิณธานี
นายประวัติ สิงหธวัช
ขุนปราจิณธานี
ร.ต.อำพัน หิรัญโชติ
ขุนปราจิณธานี
ร.ต.อำพัน หิรัญโชติ
ขุนปราจิณธานี
นายชลิต จารุวรรณ
นายหงวน ศิริพานิช
นายเสริม สายเขมะ
นายเสถียร นาครวาจา
นายสมบูรณ์ นาควานิช
นายดรุณ สิงหพันธ์
นายสุธี โอบอ้อม
ร.ต.อำพัน หิรัญโชติ
นายดำรง วชิโรดม
นายบรรเจิด สายเชื้อ
นายเมธี ส.ศรีสุภาพ
นายสมพงษ์ โพธินาม
นายอารีย์ ศกุนะสิงห์
นายสมพร จุรีมาศ
นายธงชัย เกษมทรัพย์
นายวีรศักดิ์ พัฒนศิริมงคล
นายปรีชา กฤตลักษณ์
นายสุพาสน์ ธนะแพสย์
นายวิมล สุขประเสริฐ
นายพิชัย คามวัลย์
นายถวิล จุรีมาศ
นายสุพาสน์ ธนะแพสย์
นางสมพิศ ทรัพย์ศิริ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

8 ก.พ. 2480 - 28 ธ.ค. 2480
16 ม.ค 2481 - 18 ม.ค. 2481
1 เม.ย 2481 - 8 เม.ย. 2481
28 ส.ค. 2481 - 31 ธ.ค. 2482
24 ม.ค. 2483 - 26 ธ.ค.2490
12 ม.ค. 2491 - 11 ก.ค. 2492
9 เม.ย. 2492 - 24 ต.ค. 2492
25 ต.ค. 2492 - 9 พ.ย. 2494
17 พ.ย 2494 - 10 มิ.ย. 2496
10 มิ.ย 2496 - 5 ก.พ 2498
6 ก.พ. 2498 - 23 มี.ค. 2498
23 มี.ค. 2498 - 30 มิ.ย 2498
1 ก.ค. 2498 - 9 ก.ค. 2498
9 ก.ค. 2498 - 26 ก.ค. 2498
27 ก.ค. 2498 - 3 ต.ค. 2498
3 ต.ค. 2498 - 7 ก.ย. 2500
23 ก.ย. 2500 - 17 ต.ค. 2500
17 ต.ค. 2500 - 3 มิ.ย. 2501
3 มิ ย. 2501 - 14 ธ.ค. 2501
15 ธ.ค. 2501 - 1 มี.ค 2502
5 มี.ค. 2502 - 26 ต.ค. 2503
12 ธ.ค. 2503 - 12 ธ.ค. 2505
27 ก.พ. 2506 - 21 ต.ค. 2508
25 พ.ย 2508 16 ก.พ. 2511
16 ก.พ. 2511 - 30 ก.ย 2512
1 ต.ค. 2512 - 26 ธ.ค. 2512
26 ธ.ค. 2515 - 6 ต.ค. 2514
7 ต.ค. 2514 - 7 มี.ค. 2515
7 มี.ค. 2515 - 17 มี.ค. 2518
10 มี.ค. 2518 - 8 ก.ย. 2518
8 ก.ย 2518 - 8 เม.ย. 2519
8 เม.ย 2519 - 24 มิ.ย. 2523
24 มิ.ย. 2523 - 10 ส.ค. 2525
10 ส.ค. 2525 - 22 ก.ย. 2526
22 ก.ย. 2526 - 13 ส.ค. 2528
13 ส.ค. 2528 - 30 ต.ค. 2532
30 ต.ค. 2532 - 2 ต.ค 2533
2 ต.ค. 2533 - 15 เม.ย. 2534
17 เม.ย.2534 - 17 ก.ค. 2537
18 ก.ค. 2537 - 21 พ.ย. 2538
22 พ.ย. 2538 - 25 ธ.ค. 2542
26 ธ.ค. 2542 - 31 ม.ค. 2547
1 ก.พ 2547 - 31 ม.ค. 2551
2 เม.ย 2551- 8 มี.ค. 2555
16 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน


ทำเนียบประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34

นายดิศ ติรณะรัต
นายหงวน ศิริพานิช
นายวรพันธ์ วินทะไชย
นายอารีย์ ศกุนะสิงห์
นายบุญเสริม อุทัยรัตนกิจ
นายธงชัย เกษมทรัพย์
ส.ต.อ.วิโรจน์ แสงสว่าง
นายเดชา ใจกลาง
นายสุพาสน์ ธนะแพสย์
นายนุชากร มาศฉมาดล
นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต
นายสาธิต กฤตลักษณ์
นางสมพิศ ทรัพย์ศิริ
นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน์
นายไพบูลย์ สาระโภค
นายจำลอง ตรีบุญเมือง
นายรัตน์ หลักคำ
นายพรชัย จิตชินะกุล
นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน์
นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล
นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
นายนพรัตน์ รัชฎามาศ
นายนพรัตน์ รัชฎามาศ
นายประวิทย์ ชูลิขสิทธิ์
นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร
นายกิตติ โฆษิตจิรนันท์
นายอำนวย อายุวัฒน์
นายประสิทธิ์ ธนานันต์
นางสาวฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
นายวิวัฒน์ ธนะแพสย์
นายพิเชฐ สุขเพสน์
นางศิรินธร ไกรการ
นายอาทิตย์ กฤตตาคม

5 ก.พ. 2511 - 3 มี.ค. 2515
2 มี.ค. 2515 - 10 ม.ค. 2518
10 ม.ค. 2518 - 3 ก.พ. 2519
3 ก.พ. 2519 - 8 ก.พ. 2525
8 ก.พ. 2525 - 11 ก.พ. 2526
11 ก.พ. 2526 - 13 ส.ค. 2528
13 ส.ค. 2528 - 10 ก.พ. 2531
10 ก.พ. 2531 - 30 ต.ค. 2532
30 ต.ค. 2532 - 27 ก.ย. 2533
2 ต.ค. 2533 - 17 เม.ย. 2534
17 เม.ย. 2534 - 26 ม.ค. 2538
26 ม.ค. 2538 - 21 พ.ย. 2538
22 พ.ย. 2538 - 25 พ.ย. 2541
26 พ.ย. 2541 - 17 ธ.ค. 2542
28 ธ.ค. 2542 - 19 ม.ค. 2544
22 ม.ค. 2544 - 23 ธ.ค. 2544
23 ธ.ค. 2544 - 23 ธ.ค. 2545
18 ธ.ค 2545 - 24 ธ.ค. 2546
24 ธ.ค. 2546 - 16 พ.ค. 2548
17 พ.ค. 2548 - 5 มิ.ย. 2549
6 มิ.ย. 2549 - 9 ส.ค. 2550
10 ส.ค. 2550 - 31 ม.ค. 2551
17 เม.ย 2551 - 3 มี.ค 2552
4 มี.ค. 2552 - 7 ก.พ. 2553
8 ก.พ. 2553 - 20 ก.พ. 2554
21 ก.พ. 2554 - 8 มี.ค. 2555
15 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2556
3 มิ.ย. 2556 - 22 พ.ค. 2557
23 พ.ค. 2557 - 8 มิ.ย. 2558
9 มิ.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2559
2 มิ.ย. 2559 - 7 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. 2560 - 13 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน


ทำเนียบปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายเต็ม ภวภูตานนท์
นายปกรณ์ สุวภาพ
นายสำราญ อาจองค์
นายชัยโรจน์ โตมานะ
นายมงคล เสาวรัจ
นายเสถียร ดิศวัฒน์
นายวิริย์ ทรรทานนท์
น.ส.ดรุณี ชัชวาลย์วงศ์
นายวัชรินทร์ วัชศิลป์
นายณรงค์ ประจันเขตต์
นายเฉลิม เกษมจิต
นายสำราญ ราชประสิทธิ์
นายประจักษ์ กาญจนะ
นายปิติชาติ ไตรสุรัตน์
นายประสงค์ มุสิกรัตน์
นายธาดา ทองอร่าม
นายวิชัย พิศาลผล
นายสำราญ ราชประสิทธิ์
นายศักดา ภู่พลับ
นายปราโมทย์ ดีเลิศ
นายประมวล วิเชียรสรรค์
นายวิชัย พิศาลผล
นายโสภณ ชูประสิทธิ์
นายนริศร์ ศรีโพธิ์
นายสุเวช ชัยทองดี
นางกัลยา บุญเทียม
นายสุเวช ชัยทองดี
นายธีรพล ขวัญรัมย์
นายสุเวช ชัยทองดี
นายบุญยัง ทองสุทธิ์

พ.ศ. 2479 – 2492
พ.ศ. 2492 – 2500
พ.ศ. 2500 – 2502
พ.ศ. 2502 – 2504
พ.ศ. 2504 – 2508
พ.ศ. 2508 – 2512
พ.ศ. 2512 – 2514
พ.ศ. 2514 – 2517
พ.ศ. 2517 – 2518
พ.ศ. 2518 – 2519
พ.ศ. 2519 – 2522
พ.ศ. 2522 – 2525
พ.ศ. 2525 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2529
พ.ศ. 2529 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2532
พ.ศ. 2532 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2542
พ.ศ. 2542 – 2544
พ.ศ. 2544 – 2545
ก.ค. 2545 – ก.ย.2545
พ.ศ. 2545 – 2546
ต.ค. 2546 – 2551
มิ.ย. 2551 - 2561
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 136 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content