วิสัยทัศน์และภารกิจ

บ้านเมืองน่าอยู่
หมายถึง
บ้านเมืองมีภูมิทัศน์สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมดี มีบริการขั้นพื้นฐานทั้งสาธารณูปการอย่าง เพียงพอให้สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมในการ ทำงานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นสังคม ปลอดยาเสพติดผู้คนน่ารัก
หมายถึง
ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ประพฤติตนตามคำสอนของศาสนา มีจิตใจโอบอ้อมอารี และมี คุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและระเบียบของสังคมฟูมฟักตำนานเมือง
หมายถึง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อและหวงแหนต่อไปลือเลื่องวัฒนธรรม
หมายถึง
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ คงอยู่สืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 72 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content