เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้เริ่มคุณภาพชีวิต โดยใช้เครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้กำหนดหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผน/โครงการ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ใช้เป็นการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เป้าหมายร่วมกันมีการพัฒนา ซึ่งประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานคือ ประชาชนสามารถทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ทราบถึงปัญหาของตนเอง สามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงตนเองอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ภาคราชการหรือท้องถิ่นสามารถทราบถึงปัญหาชีวิตของประชาชนแท้จริง ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลในการแผนธุรกิจได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน จำนวน 158 คน เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 121 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content