ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

                      สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอนจำนวน1 ชุด
                      สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ จำนวน 1 ชุด
                      กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
                      แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน จำนวน 1 ชุด
                      คำร้องขออนุญาตรื้อถอน ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร

                      สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่า โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
                      สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ จำนวน 1 ชุด
                      ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
                      เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

                      ใบอนุญาติก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร (อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
                      สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน จำนวน 1 ชุด
                      สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน จำนวน 1 ชุด
                      สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
                      คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 124 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content