การแจ้งย้ายที่อยู่

การย้ายที่อยู่

              ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง (พิจารณาจากทะเบียนบ้านว่าได้มีการระบุให้ผู้ใดทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน) ผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้าย ออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การย้ายออกกรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการด้วยตนเอง

                บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯ พนักงานองค์การของรัฐ)
                สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

                 ผู้ได้รับมอบหมายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
                     - บัตรประจำตัว หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านในฐานนะผู้มอบหมายและให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว ฯ
                     - บัตรประจำตัวผู้แจ้งในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย

                 ผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
                     - นอกจากหลักฐานตามข้อ 1 แล้วจะต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน ปรากฏข้อความชัดเจนว่าได้มอบหมายให้มา แจ้งย้ายที่อยู่แทน

การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ (ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง)

                เจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นใคร หรือไปอยู่ที่ใดให้แจ้งการย้ายออกภายใน 30 วัน นับแต่วันครบ 180 วัน โดยไม่ทราบที่อยู่
                     - บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
                     - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                     - บัตรประจำตัว หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านในฐานะผู้มอบหมาย และให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว และบัตรประจำตัวผู้แจ้งในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านกรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านให้มาดำเนินการแทนการย้ายออกจาก
ทะเบียนบ้านกลาง ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกย้ายโดยไม่ทราบที่อยู่ (ถูกย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง) ประสงค์ที่จะย้ายออก (ทะเบียนบ้านกลางมิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียน ที่ใช้สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ บุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคัดและให้นายทะเบียนรับรองสำเนารายการ เพื่อนำไปอ้างอิงหรือใช้สิทธ์ต่างๆ เหมือนทะเบียนบ้านได้)

กรณีผู้ร้อง (เจ้าตัว) มาดำเนินการเอง

               บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
                     - ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องมีใบแจ้งบัตรหาย (แจ้งณ สำนักทะเบียน) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายมาแสดงด้วย อย่างใด อย่งหนึ่ง เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ฯ บัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส.ด.8,ส.ด.43 หนังสือเดินทาง

                 กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการย้าย
                     - หนังสือมอบหมายของผู้ประสงค์จะขอย้ายออก
                     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะขอย้ายออก
                     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการย้ายออก

                 กรณีย้ายบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
                     - สูติบัตร
                     - บิดาหรือมารดา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอย้ายเอง พร้อมทั้งต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
                     - กรณีไม่ปรากฏตามข้อ 3.2 ต้องดำเนินการสอบปากคำมาแจ้งย้ายด้วย

                 กรณีบุคคลต่างด้าวขอย้ายออกจะต้องมีหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมาแสดงด้วย การย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ.....เช่นเดียวกับการย้ายออกกรณีที่บุคคลเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศผู้ย้ายที่อยู่ไปต่างประเทศตามระเบียนเดิมได้นำใบแจ้ง การย้ายที่อยู่มาขอย้ายเข้า นายทะเบียนจะดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้าหากเป็นใบแจ้งย้าย
มีรหัสประจำตัวประจำตัวประชาชนแล้วนำใบแจ้งย้าย ไปแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าที่สำนักทะเบียนใดก็ได้ และหากเป็นใบแจ้งย้ายแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน จะดำเนินการเพิ่มชื่อกรณีการใช้ หลักฐาน ใบแจ้งย้ายที่อยู่แบบเดิม
                    - บัตรประจำตัว (ถ้ามี)
                    - หนังสือเดินทางที่มีตราประทับลงตราวีซ่าเข้ามาในประเทศไทย
                    - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    - ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ย้ายไปต่างประเทศตามระเบียบเดิม)

                  หากสูญหายจะต้องแจ้งความ ณ สำนักทะเบียนเพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งย้ายและเพิ่มชื่อให้ กรณีเช่นนี้จะต้องมีการสอบปากคำเจ้าบ้าน และ ผู้ร้อง
การย้ายเข้า ผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการด้วยตนเอง

                    - บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
                    - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    - ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2

กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน ผู้ได้รับมอบหมายมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

                    - บัตรประจำตัว หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านในฐานะผู้มอบหมายและให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว
                    - บัตรประจำตัวผู้แจ้งในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย
                    - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    - ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2

                  การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง กฎหมายกำหนดให้ผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ย้ายที่อยู่ หากมอบหมายแจ้งย้ายปลายทางจะต้องมีหนังสือมอบหมาย ปรากฏข้อความชัดเจนว่าบุคคลใดได้มอบหมายให้มาแจ้งการย้าย ที่อยู่ปลายทางแทนและมอบหมายให้ย้ายที่อยู่บุคคลใดบ้าง ย้ายเข้าบ้านเลขที่ใดหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
- บัตรประจำตัวของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทาง
- บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- คำยินยอมของเจ้าบ้านเป็นหนังสือ
- เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท

สำเนาทะเบียนบ้าน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ

                  กรณีสำเนาทะเบียนบ้านสูญหาย ให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำรุด เจ้าบ้านจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่ชำรุดมาแสดงด้วยหลักฐานประกอบ การแจ้งได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน

                  กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายให้ผู้แจ้งย้ายออกยื่นคำร้องขอคัดใบแทนใบแจ้งย้าย กรณีชำรุดผู้แจ้งจะต้อง นำใบแจ้งย้ายที่ชำรุดมาด้วยหลักฐานประกอบการแจ้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 141 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content