การแจ้งเกิด

คนเกิดในบ้าน

                ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน (คนสัญชาติไทยเกิด ณ ต่างประเทศให้ดูในเรื่องของ การเพิ่มชื่อ)

                  แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
                  บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบหมาย
                  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                  บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบหมายกรณีได้รับมอบหมาย

คนเกิดนอกบ้าน

                  ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล

                   เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อ เป็นเจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็ก ในโรงพยาบาล กรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้ หนึ่งผู้ใด ไปดำเนินการเกิดแทนก็ได้เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิด และเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียน บ้านกลางแล้ว บิดา มารดา หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ของเด็กที่เกิดออกจากทะเบียนบ้านกลางโดยได้รับสูติบัตร และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไปหรือ บิดา มารดา หรือผู้ได้รับมอบหมายจะดำเนินการแจ้งเกิด และแจ้งการย้ายที่อยู่ของเด็กได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด โดยใช้หลักฐาน

                     ใบรับสูติบัตร
                     บัตรประจำตัวบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบหมาย
                     สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายเด็กเข้าทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล)

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

                     เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
                     สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                     บัตรประจำตัวฯ บิดา - มารดา (ถ้ามี)
                     หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
                     สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
                     พยานแวดล้อมกรณี  ฯลฯ

เกิดในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้ง

                    ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำเด็กนั้นไปส่ง และแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์แห่งท้องที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว

                     เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ได้รับตัวไว้ แล้วแจ้งการมีคนเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
                     บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
                     สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของสถานสงเคราะห์ และบันทึกการรับตัวเด็ก
                     สอบสวนผู้แจ้ง และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

การแจ้งเกิดในต่างประเทศ

                     กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศบิดา - มารดาจะต้องแจ้งเกิดของบุตรต่อกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง ให้เป็นนายทะเบียน ผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดเมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุลหรือสถานฑูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดามารดาเด็ก เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐานในการทำหนังสือเดินทาง สำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทย ประจำอยู่ให้ใช้หลักฐานการเกิด ที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้อง เป็นหลักฐาน สูติบัตรได้

สูติบัตรสูญหาย

                      บิดา - มารดา หรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ ณ สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรนั้นหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้อง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 91 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content