กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

     เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานธุรการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(7) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงาน และลูกจ้าง
(9) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
(2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
(3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
(4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตใน
ครอบครัว
(5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
(6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
(7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
(2) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
(4) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
(5) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
(6) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(7) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
พัฒนาชุมชน
3.1 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง
ชุมชนของตนเอง
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชน
(4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
(6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 86 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content