กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่กำกับดูแล  และบริหารงานในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น ประสานการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
- จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อหรืออำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
- ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วย
งานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานรับเรื่องร้องทุกข์ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาและงานด้านประชาสัมพันธ์
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 งานแผนงานสาธารณสุข ดำเนินงานเกี่ยวกับ
- การวางแผนด้านสาธารณสุข
- การจัดทำแผนตามโครงการงานด้านสาธารณสุข ประสานแผนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมผลการปฏิบัติสาธารณสุขของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร
- การประเมินผลนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
- และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.2 งานเผยแพร่และฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับ
- การวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- วางแผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การประเมินผล
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งานรักษาความสะอาด ดำเนินการเกี่ยวกับ
-การกวาดล้างทำความสะอาด
-การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนถ่ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาล การลดปริมาณ
มูลฝอย
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย
- การพัฒนาและปฏิรูปมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้
3.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับ
-การให้บริการรักษาพยาบาล
-การวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่ง
การรักษาของแพทย์
-การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผล การสนับสนุนแพทย์
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานสัตวแพทย์ ดำเนินการเกี่ยวกับ
- การควบคุมและรับผิดชอบการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
- การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคที่เกิดจากสัตว์
- การเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยง
ต่อการติดโรคสัตว์
- การป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายหรือ เหตุรำคาญจากสัตว์
- การรายงานข้อมูลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.3 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- การป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- การส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
- การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.4 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
- งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว
สาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ สุขภาพจิต
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ ดังนี้
4.1 งานสุขาภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- การส่งเสริมพัฒนาการสุขาภิบาล
- การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สถานที่
จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร สถานที่แต่งผม-เสริมสวย
- การสุขาภิบาลตลาดสด
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
- การควบคุม ป้องกัน การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง
น้ำ อากาศ การจัดสุขาภิบาลอาคาร การอาชีวอนามัย สุสานและฌาปนสถาน - การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
- การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และอื่นๆ
- การป้องกันและระงับเหตุรำคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จาก
แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ และเหตุรำคาญอันเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความ
ร้อน ฯลฯ
-งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 72 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content