เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ

              1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติบัตร หรือมรณบัตร (กรณีมีสูติบัตร มรณบัตรตอน 1 ) ให้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลางแล้วแต่กรณี

           2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย (กรณีสูติบัตร มรณบัตร ตอน 1 สูญหาย) ให้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดทำทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตายแล้วแต่กรณี

            ถ้าเอกสารราชการที่นำมาเป็นหลักฐานในการแก้ไขนั้นเชื่อถือได้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนราษฎรให้ แต่กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดงนายทะเบียนจะสอบสวน พยานหลักฐาน และหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตจะสั่งนายทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรใหม่

การจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลออกจากทะเบียน

   รายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง หากเป็นกรณีที่เจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นใคร หรือไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด ให้ดำเนินการตามข้อ (2) หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแค่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและ
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

           - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
           - สอบสวนผู้ร้อง และสอบสวนบุคคลที่น่าเชื่อถือ
           - หลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

           คนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศเจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอ
จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
           
           - บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน หรือผู้แจ้ง
           - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
           - หลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและ รับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 113 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content