ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด มอบร่มสนามจำนวน 10 คัน เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด รับมอบร่มสนามจำนวน 10 คัน ซึ่งมอบให้โดย นายกุศล รักพรม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ดพร้อมคณะ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือ เดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือการมอบอำนาจ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา **หลักเกณฑ์การลงทะเบียน อยู่ในเอกสารแนบ**

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้ง 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกัน 4 แห่ง ใน 4 ภาค โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมภร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน เป็นประธานในที่ประชุม นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปรึกษาหาร่วมกับคณะผู้จัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกายต่อไป

ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 99 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content