Forums

Forum Topics Posts Last post
กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกของเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แจ้งเหตุร้องทุกข์-ร้องเรียนต่างๆ หากมีการโพสข้อความที่ไม่ตรงต่อเป้าหมายของกระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เช่น การโฆษณาขายสินค้า และการโพสข้อความที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ฯลฯ ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อความนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน และหากสมาชิกยังมีพฤติกรรมในการโพสข้อความที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของกระดาน ผู้ดูแลระบบสามารถลบชื่อสมาชิกออกจากเว็บไซต์ได้ทันที จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอขอบคุณครับ
57 212 4 years 33 weeks ago
by Administrator
3 3 4 years 33 weeks ago
by Administrator
กระดานรับฟังความคิดเห็นประชาชน มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกของเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เสนอแนะข้อคิดเห็น และติ-ชมการให้บริการต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หากมีการโพสข้อความที่ไม่ตรงต่อเป้าหมายของกระดานรับฟังความคิดเห็นประชาชน เช่น การโฆษณาขายสินค้า และการโพสข้อความที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ฯลฯ ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อความนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน และหากสมาชิกยังมีพฤติกรรมในการโพสข้อความที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของกระดาน ผู้ดูแลระบบสามารถลบชื่อสมาชิกออกจากเว็บไซต์ได้ทันที จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอขอบคุณครับ
16 53 6 years 24 weeks ago
by Administrator
กระดานช่องทางบริหารงานบุคคล มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น หากมีการโพสข้อความที่ไม่ตรงต่อเป้าหมายของกระดานช่องทางบริหารงานบุคคล เช่น การโฆษณาขายสินค้า และการโพสข้อความที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ฯลฯ ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อความนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน และหากสมาชิกยังมีพฤติกรรมในการโพสข้อความที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของกระดาน ผู้ดูแลระบบสามารถลบชื่อสมาชิกออกจากเว็บไซต์ได้ทันที จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกเว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอขอบคุณครับ
0 0 n/a
กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมายเพื่อประสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม งานประเพณีต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกเว็บไซต์ไม่สามารถสร้างกระทู้ได้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ได้ครับ
1507 1511 1 week 4 hours ago
by Administrator
กระดานข่าวประกวดราคา มีเป้าหมายเพื่อประกาศข่าวประกวดราคาต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกเว็บไซต์ไม่สามารถสร้างกระทู้ได้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ได้ครับ
688 688 5 days 6 hours ago
by Administrator
กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
33 33 2 years 35 weeks ago
by Administrator
23 23 9 weeks 3 hours ago
by Administrator
กระดานประกาศเทศบาล มีเป้าหมายเพื่อแจ้งประกาศต่างๆของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกเว็บไซต์ไม่สามารถสร้างกระทู้ได้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ได้ครับ
563 566 3 days 43 min ago
by Administrator
ข่าวบรรจุ/สมัครงาน
112 114 23 weeks 5 days ago
by Administrator
ผลงานทางวิชาการ
20 20 49 weeks 4 days ago
by Administrator
15 15 2 years 28 weeks ago
by Administrator

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 70 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content