“โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน” ประจำเดือนเมษายน 2562

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเปิดการอบรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน “โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี กองทุนหลักประกันสุขภาพ, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และตัวแทนจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมให้ความรู้