เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้ายภัยยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ประจำปีการศึกษา 2562 “เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 12”

Published by PR on

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้ายภัยยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ประจำปีการศึกษา 2562 “เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 12” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีชมพู และสีเหลือง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียน เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนาน รวมไปถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎ กติกา ระเบียบ การมีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน