เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาคมการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาคมการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562