ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บทความประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

การมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

การจัดให้มีการพิมพ์ประกาศของหน่วยงานในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 23 (3) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

การจัดทำสันแฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวฯ

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

สถิติผู้มาใช้บริการ

ปฏิบัติตามมติ ครม. (28 ธ.ค. 2547)

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น (ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบฯพ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์

การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน (ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕).

การอุทธรณ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน (ปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕)

การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ