ปัจฉิมฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มที 2

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ลงนามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กร ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนทั้งสิ้น 51 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หมุนเวียนหน่วยงานละ 1 เดือน กาลนี้ นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกฯ กลุ่มที่ 2 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม ครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว