ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Published by PR on

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพีรพงศ์ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือที่ปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด