นำคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมภายในหอสูงรูปทรงโหวด

Published by PR on

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมภายในหอสูงรูปทรงโหวด ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ลงนามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กร ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอสูงรูปทรงโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด