ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด-ปิด บึงพลาญชัย

Published by PR on

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด-ปิด บึงพลาญชัย เป็น 04.00 น. ถึง 21.00 น. โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป