การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
สรุปประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน