กองวิชาการและแผนงาน

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานบริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(12) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานดำเนินการร่าง ตรวจ พิจารณา จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
(2) งานตีความ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางวิชาการ
และตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่าง ๆ
(2) งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(3) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
(4) งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริการและเผยแพร่งานวิชาการและข่าวสารของเทศบาล
(2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการโดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยยึดกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(5) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ
(6) งานสารนิเทศ
(6) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานบริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2541
(2) รับผิดชอบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ
(3) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(4) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ
ประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยยึดถือกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(5) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การให้บริการและเผยแพร่ทางด้านวิชาการ
(6) งานสารนิเทศ
(7) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงา
ในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพึงพอใจของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปีงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(6) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฎิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
(7) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาใเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
(9) งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
(10) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
(2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
(3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(5) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ข้อมูล
(2) งานการวางระบบ พัฒนาระบบ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
(3) งานการศึกษา วิเคราะห์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล
(4) งานบริการให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักรประมวลผลของหน่วยงาน
(5) งานบริการ GIS Care แก้ไขปัญหาไวรัส ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
(6) งานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตกแต่งกราฟฟิกเว็บไซต์เทศบาลฯ ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Think medie design)
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย