กองช่าง ดำเนินการ ออกตรวจสอบอาคารที่อาจเป็นภยันตรายจากการรื้อถอนอาคาร และโดนลมพายุพัด

Published by PR on

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง ดำเนินการ ออกตรวจสอบอาคารที่อาจเป็นภยันตรายจากการรื้อถอนอาคาร และโดนลมพายุพัด ทำให้เสาบ้านโคนล้มพาดสายไฟฟ้า โดยได้ประสานกับการไฟฟ้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย