ต้นไม่รุกล้ำมาบนถนน

Post Reply
Somepig101

ต้นไม่รุกล้ำมาบนถนน

Post by Somepig101 »

เรียน เจ้าหน้าที่
ขอร้อวเรียนเรื่องเข้าของที่ปบล่อยให้ทีดินรกร้างไม่มาดูแล ทำให้ต้นไม้โตรุกล้าเข้ามาที่ถนนที่สัญจรไปมาในหมูบ้าน รุกร้ำมาเกือน1บ่องทางจราจร ทำให้เวลาขับรถผ่านต้องขับหลบต้นไม้ อาจทำให้เกิดอุบติเหตุได้ จึงอยากขอให้ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้ามาทำการถางป่าและตัดต้นไม้ที่รุกร้ำมาบนถนนให้ด้วยครับ
พิกัด ถนนรอบเมือง ซอย 5 ทางเข้าไปหมู่บ้านเสาวลักษณ์ครับ
muni101
Site Admin
Posts: 103
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ต้นไม่รุกล้ำมาบนถนน

Post by muni101 »

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
Post Reply