Search found 108 matches

by muni101
09 May 2024, 08:17
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ท่อระบายน้ำอุดตันเวลาฝนตกน้ำระบายได้ช้ามาก
Replies: 1
Views: 79

Re: ท่อระบายน้ำอุดตันเวลาฝนตกน้ำระบายได้ช้ามาก

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
19 Apr 2024, 13:37
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ปํญหาการระบายอากาศในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ
Replies: 1
Views: 3282

Re: ปํญหาการระบายอากาศในพื้นที่ตลาดทุ่งเจริญ

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
09 Apr 2024, 08:17
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไฟส่องถนนไม่ติด
Replies: 3
Views: 5261

Re: ไฟส่องถนนไม่ติด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
by muni101
26 Mar 2024, 08:23
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนการก่อสร้างวงแหวนรอบในรุกพื้นที่ส่วนบุคคล
Replies: 1
Views: 10584

Re: ร้องเรียนการก่อสร้างวงแหวนรอบในรุกพื้นที่ส่วนบุคคล

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
12 Mar 2024, 08:17
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: สนามบาสบึงพลาญชัย
Replies: 1
Views: 4167

Re: สนามบาสบึงพลาญชัย

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
06 Nov 2023, 07:51
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ท่อระบายน้ำอุดตัน
Replies: 1
Views: 4221

Re: ท่อระบายน้ำอุดตัน

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
01 Nov 2023, 10:23
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนกลิ่นเหม็นสี
Replies: 2
Views: 4922

Re: ร้องเรียนกลิ่นเหม็นสี

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อนรำคาญเรียบร้อยแล้วครับ
Image
by muni101
17 Oct 2023, 08:26
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนกลิ่นเหม็นสี
Replies: 2
Views: 4922

Re: ร้องเรียนกลิ่นเหม็นสี

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
03 Oct 2023, 10:55
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไฟเสาบริเวณหน้าโรงแรมเรือนริมน้ำไม่ติด
Replies: 1
Views: 4182

Re: ไฟเสาบริเวณหน้าโรงแรมเรือนริมน้ำไม่ติด

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...
by muni101
18 Sep 2023, 15:44
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ไฟเสียถนนรณชัยชาญยุทธ ซ. 15 ดับ 3 หลอด
Replies: 1
Views: 4079

Re: ไฟเสียถนนรณชัยชาญยุทธ ซ. 15 ดับ 3 หลอด

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้อ...